DESIGN & EDUCATOR TEAM CALL

 

(wersję polską znajdziesz poniżej angielskiej)

 

DESIGN & EDUCATOR TEAM CALL – OPEN INTERNATIONALLY! 

This DT CALL runs from 16 till 30’th April 2019
Term: May – December 2019 with a possibility of continuation
It’s time to reorganize our Dream Team and we are ready again to start new cooperations with super talented papercrafters.
We would like to invite few more talented people to our Design Team and newly created Educators Team.
For our Dream Team we are looking people, who are:
 • versatile, creative and good in making diverse types of projects (cards, albums, layouts, home decors) and are able to beautifully photograph them.
 • conscientious, cultural and dispositional, checking their FB daily, ready to interact through our FB group and good in meeting deadlines.
 • experienced in being on Design Team and knowing how to promote the brand through their creation.
 • speaking English on communicative level.
 • active in social media like Facebook, Instagram, YouTube and blog.
 • able to create two projects a month on time with schedule.
 • not overwhelmed with other obligations.
 • not related to any other Polish brand, manufacturing scrapbooking papers.
For our Educators Team we are looking for people, who are:
 • versatile, creative and good in making diverse types of projects (cards, albums, layouts, home decors) and are able to beautifully photograph them. This will be our main selection criterion.
 • conscientious, cultural and dispositional, checking their FB daily, ready to interact through our FB group and good in meeting deadlines.
 • experienced in teaching live classes or making great quality video tutorials.
 • speaking English on level allowing teaching classes and recording video tutorials.
 • active in social media like Facebook, Instagram, YouTube and blog.
 • able to teach classes with our products once a month. By classes we mean : live classes, on-line classes or video tutorial created for our own YouTube channel (they can be mixed and matched every month).
For both Educators and Dream Team we offer:
 • cooperation with a fast growing brand, known on the international market
 • free of charge Mintay Papers products (with free shipping, of course) to create DT projects and even much more
 • promotion of designers on Mintay Papers social media
 • promotion of classes on Mintay Papers social media (for our Edu Team)
 • preferential conditions for purchasing our products for classes (for Edu Team)
 • the possibility of promotion in magazines and other industry media, also the paid publictions.
 • the possibility of promotion during trade fairs and conventions
 • support at every stage of cooperation, both creative, product and personal
 • a warm atmosphere in the team, integration and motivation for creative development
 • special gratifications for all tasks performed in addition to ordinary commitments
To apply we kindly ask you to:
 • – e-mail us at: dreamteam@mintaypapers.com with a title „DT CALL – YOUR COUNTRY” or „EDU TEAM CALL – YOUR COUNTRY”
 • introduce yourself in few, short sentences.
 • list all your current Design Teams
 • include links to your social media, where you post regularly and promote your art: Facebook, Instagram, blog, YouTube channel
 • please DO NOT INCLUDE any photos in attachment
Main criteria we will follow making our decissions will be: 
versatility, great photo skills, presence in teams of other brands

 

 

 

NABÓR DO DESIGN TEAMU MINTAY PAPERS
Czas trwania naboru: 16 – 30 kwietnia 2019
Czas trwania współpracy: maj – grudzień 2019 z możliwością przedłużenia
Nadszedł czas kiedy reorganizujemy nasz Dream Team i ponownie otwieramy się na bliższą współpracę z twórcami.
Obecnie chcielibyśmy uzupełnić nasz Dream Team o kilka utalentowanych osób oraz zasilić nowo powstałyTeam Edukatorów.
Do naszego Dream Teamu szukamy osób, które są:
 • wszechstronne, tworzące różnorodne prace (kartki, albumy, layouty, home decor) i potrafiące je pięknie sfotografować
 • sumienne, kulturalne i dyspozycyjne, przygotowane na szybką reakcję i stały kontakt poprzez grupę na FB oraz dotrzymujące terminów
 • mające doświadczenie w zespołach DT i wiedzę na temat sposobów promowania marki poprzez twórczość
 • posługujące się j. angielskim w stopniu komunikatywnym
 • regularnie aktywne w mediach społecznościowych, np. na Facebooku, Instagramie, You Tubie, blogu
 • będą w stanie przygotować 2 projekty miesięcznie w wymaganym terminie
 • nie są nadmiernie obciążone innymi zobowiązaniami
 • nie związane z żadną inną polską marką, produkującą papiery do scrapbookingu.
Do naszego Teamu Edukatorów szukamy osób, które są:
 • wszechstronne, tworzące różnorodne prace (kartki, albumy, layouty, home decor) i potrafiące je pięknie sfotografować i/lub sfilmować. To będzie nasze główne kryterium wyboru.
 • sumienne, kulturalne i dyspozycyjne, przygotowane na szybką reakcję i stały kontakt poprzez grupę na FB oraz dotrzymujące terminów
 • mające doświadczenie w prowadzeniu warsztatów na żywo lub tworzeniu wideo tutoriali na wysokim poziomie realizacji
 • posługujące się j. angielskim w stopniu pozwalającym na prowadzenie warsztatów oraz nagrywanie tutoriali
 • regularnie aktywne w mediach społecznościowych, np. na Facebooku, Instagramie, You Tubie, blogu
 • w stanie poprowadzić warsztaty z naszymi produktami minimum raz w miesiącu. Poprzez warsztaty rozumiemy: warsztaty na żywo, warsztaty on-line, video tutorial przygotowany dla naszego kanału na YT (oczywiście wymiennie)
Zarówno Edukatorom jak i Dream Teamowi oferujemy:
 • współpracę z szybko rozwijającą się marką, znaną na rynku międzynarodowym
 • regularne, bezpłatne dostawy produktów Mintay Papers do tworzenia projektów oraz do dowolnego wykorzystania poza zobowiązaniami
 • promocję twórców w mediach społecznościowych Mintay Papers
 • promocję warsztatów w mediach społecznościowych (w przypadku Edukatorów)
 • preferencyjne warunki nabywania naszych produktów na warsztaty (dotyczy Edukatorów)
 • możliwość promocji w czasopismach oraz innych mediach branżowych, również odpłatnie
 • możliwość promocji podczas branżowych targów, również międzynarodowych
 • wsparcie na każdym etapie współpracy, zarówno twórcze, produktowe jak i personalne
 • ciepłą atmosferę w zespole, integrację i motywację do twórczego rozwoju
 • specjalne gratyfikacje za wszelkie zadania wykonane ponad zwykłe zobowiązania
Aby aplikować, uprzejmie prosimy:
 • napisz do nas email na: dreamteam@mintaypapers.com, tytułując go: „DT CALL – POLSKA lub „EDU TEAM CALL – POLSKA
 • przedstaw się w kilku krótkich zdaniach
 • prosimy o listę innych DT, z którymi obecnie współpracujesz
 • prosimy również o przesłanie linków do wszelkich miejsc społecznościowych, w których regularnie i aktywnie promujesz swoją twórczość: blog/fanpage na Facebooku/Instagram/YouTube etc.
 • prosimy NIE WYSYŁAĆ żadnych zdjęć prac w załączniku
Główne kryteria, którymi będziemy się kierować w wyborze to:
wszechstronność, świetne zdjęcia, obecność w zespołach innych marek.
ZAPRASZAMY!